Kvalitet

Värdegrund

Ungdomarna kommer till en tillvaro som för dem oftast är relativt okänd. Vårt mål är att de ska känna tillhörighet och att de är individer i ett sammanhang. Målet är att utgå ifrån ungdomens egna resurser och stimulera den motivation till som kan påbörja en individuell förändringsprocess. Att ge dem en helhetskänsla och en strukturerad tillvaro för att få en framtidstro samt ta kontrollen över sin egen situation är en viktig del.

Vår uppgift är att ge ungdomarna de verktyg, kunskap och färdigheter som de behöver för ett självständigt liv. Vi utgår ifrån individens levnadshistoria, förutsättningar och behov när vi planerar alla insatser. Vi jobbar aktivt med att alla ska visa respekt för varandra oavsett religion, kön, sexuell läggning och etnicitet. Vi ska avstå från varje handling och yttrande som innebär ett angrepp på ungdomens värdighet

Vi eftersträvar att ge eleven möjlighet att utforska, upptäcka och använda de egna inre resurserna för att leva ett mer tillfredsställande liv. Våra mål är vidare att genomföra de uppdrag vi får från våra uppdragsgivare; att via delaktighet i arbetet med genomförandeplaner hjälpa ungdomar ur ett självdestruktivt beteende.

Tydliga rutiner och strukturer skapar trygghet. Vi vill eftersträva en så hemlik miljö som möjligt där ungdomarna ska känna sig trygga med varandra och med de vuxna. Personalen finns till hands för att säkerställa att hemmet är en ombonad och varm plats, där ungdomen får stöd och hjälp i sina dagliga rutiner, serveras näringsrik mat samt har det som krävs för att leva ett behagligt liv. Varje ungdom får en kontaktperson, kontaktpersonen motsvarar navet runt ungdomen på boendet. Det innebär ett stort ansvar innehållande; planering av insatser, praktiska åtaganden, nätverksbyggande, motiverande samtalsstöd etc.

Ledord inom verksamheten är respekt, engagemang och tålmodighet, där bemötandet gentemot ungdomarna genomsyras av värme, omtanke och förståelse.

 

Kompetensutveckling

Vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt i de insatser/metoder vi har att erbjuda. Samtliga i arbetsgruppen erbjuds även handledning samt deltagande i behandlingskollegie för ärendegenomgång.

Gårdsjö Tonårsvård utgår från Transaktionsanalysen i vårt sätt att möta våra placerade ungdomar. Medarbetare utbildas kontinuerligt i teorin genom grundkurs i TA.

 

Handledning

Vi erbjuder extern handledning till våra medarbetare som idag sker i samarbete med Mia Sellgren, Individ- och Grupputveckling AB. (länk hemsida) Mia Sellgren Boström är auktoriserad socionom, med internationell examen som Transaktionsanalytisk psykoterapeut CTA. Mia har arbetat inom socialtjänsten, frivården, behandlingshem och har mer än 30 års erfarenhet av socialt arbete.

 

Teoretisk grundsyn

Transaktionsanalys TA
är en humanistisk psykoterapiform och en social psykiatri. Inom TA kan man arbeta kognitivt, beteendemässigt, emotivt och psykodynamiskt. I vårt arbete med ungdomar innebär det att vi arbetar med social och psykologisk förstärkning och ungdomarna ges möjlighet till att bli medvetna om deras egen förmåga till förändring av sin livssituation.
Utmärkande i mötet med ungdomar är att vi vill använda vardagliga ord istället för tekniska begrepp i behandlingsarbetet, arbetet kan ske på tanke, känslo- och social nivå.

Miljöterapi
Miljöterapi är i grunden en kognitiv lära. En lära om tänkandet. Hur vi tolkar och förstår vad som händer, hur vi lär oss saker och hur vi löser problem. Gårdsjös miljöterapeutiska förhållningsätt innefattar hela den vardagliga strukturen på behandlingshemmet.

Systemteori
Att arbeta i ett systemteoretiskt perspektiv innebär för oss att vi lägger stor vikt på hur vi kommunicerar med varandra. Det synsättet ligger till grund vår familj- och närverksarbete, Vi arbetar med individens hela nätverk och vilken hans/hennes roll är. Syftet med det arbetet är att det destruktiva i systemet skall förändras.