Trägårns HVB

Målgrupp

Målgruppen är ungdomar med missbruk, kriminalitet, traumarelaterad problematik samt relations- och sociala problem i åldern 14–19 år där vi totalt har plats för 8 pojkar. Ungdomarna är placerade med stöd av Sol. och LVU och vi tar emot placeringar från hela Sverige där vi dag har ramavtal med ett flertal kommuner.

 

Behandling – insatser

ACRA
A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal och lägger stort fokus på att motivera till nya, mer hälsosamma beteenden. I A-CRA utgår vi från ungdomens egen uppfattning om situationen och ritar tillsammans en karta över det beteende som han/hon vill förändra. Vi jobbar med hela ungdomens livssituation och formulerar tydliga mål för olika livsområden. Vi lyfter styrkor och förväntningar och övar på att göra annorlunda i de situationer som inte fungerar så bra. Vi arbetar enskilt i 12 sessioner med ungdomen.

Kriminalitet som livsstil
För ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil samt för de ungdomar som redan hamnat i ett sådant. Programmet innehåller 15–30 träffar utefter behov. Ungdomen sitter enskilt med behandlaren.

HAP – haschavvänjningsprogrammet/Återfallsprevention
HAP är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar som vill sluta röka cannabis. Programmet sträcker sig över en tremånadersperiod och omfattar fyra faser som grundar sig på kunskap om hur cannabis påverkar människan, både fysiskt, psykiskt och socialt.
Samtalens innehåll bygger på forskning om cannabisskadeverkningar och hur de kognitiva funktionerna påverkas. Ungdomen behöver vara aktiv i programmet stärks aktivt ungdomen till att delta i minst 1/tillfälle per vecka och sker endast individuellt.

Beroendelära
Ungdomarna erbjuds till att ta del av beroendelära i grupp. Gruppen utgår från en tydlig struktur där man går igenom skilda teman som har sitt ursprung i 12-stegsmetoden. Innehållet innefattar att får ungdomarna även aktivt deltar genom praktiska övningar, gruppen hålls 1–2 gånger i veckan samt kombineras med NA-möten.

Enskild Psykoterapi
Ungdomarna erbjuds till att ta del av enskild psykoterapi hos Ulla Fernström, Leg. Psykolog. Hon har under lång tid samarbetat med Gårdsjö har en god kännedom om boendets struktur, innehåll och metodik.

Temagrupp/Elevmöten etc.

Familjesamtal
Trägårn erbjuder familjesamtal efter önskemål från uppdragsgivare, ungdom själv eller närstående. Dessutom kan det vara så att vi ger en signal om att det finns ett behov att inkludera nätverket i behandlingen via familjesamtal inför en planerad utsluss eller under pågående behandling. Samtalen hålls på boendet tillsammans med ansvarig KP samt familjeterapeut med fokus på systemteorin.

Fysisk miljö

Den fysiska miljön påverkar ungdomarnas känsla av delaktighet och kontroll, vi har observerat att den ökar på ungdomarnas välbefinnande och möjligheten till samvaro. Då vi i vår grund utgår från att alt börjar med att skapa en relation vill vi att den fysiska miljön ska vara så varm och trygg som det går.
Samtliga ungdomar har ett eget rum med privat toalett och dusch, vi vill värna om ungdomens integritet. Utöver det finns det stor möjlighet till avskildhet i form av samtalsrum och aktivitetsrum. Musikstudio finns även att tillgå om intresse finns. Samtliga rum är grundutrustade där sedan erbjuds inköp av mer personifierad karaktär för att ungdomens ska kunna sätta sin prägel.
Det visuella intrycket främja vår behandling/vårdmiljö i ett gott syfte, en hemlik miljö skapar trygghet och det är viktigt för oss att så snart det går ersätta viss skada som kan ha uppstått i affekt.
Vi har även möjlighet att under lov besöka våra stugor i Sälen där ungdomarna erbjudas att ta del av en annan natur och miljö för att fylla på energi och stärka självkänslan.

 

Våra HVB-hem

Gårdsjö Tonårsvård bedriver
två stycken HVB-hem

Gårdsjö ungdomsboende >>

Trägårns HVB>>